​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی

تعامل رسانه‌ها و سیاست خارجی 
اجرای سیاست خارجی دو مرحله مرتبط به هم را شامل می‌شود. 
  مرحله اول مرحله سیاستگذاری است که در آن گزینه های سیاسی، موضع گیری ها و تاکتیک ها در چهارچوب محیط داخلی طرف های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
  مرحله دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجرای سیاست ها در قبال بازیگران دیگر، معرفی مواضع و تقاضاهای تعیین شده در مرحله قبلی و جستجوی راه حل هایی از طریق مبادله، مذاکره و یا ترکیبی از هر دو را ایجاب می‌کند. 

رسانه‌های خبری جهانی هم درتصمیم‌گیریها و سیاستگذاری خارجی و هم در  مراحل مختلف تعاملات دیپلماتیک تاثیر می گذارند.

در این میان سوال اصلی این است که آیا رسانه‌ ها در قبال سیاست خارجی و روندهای دیپلماتیک به عنوان بازیگران کنترل کننده عمل می‌کنند، یا ابزار پیشرفته تری در اختیار مقامات دولتی هستند؟
 
  در پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت که، امروزه خبر هر جا که تولید و توسط هر کس که ساخته شود، قدرت می آفریند.
  تحقیقات نشان داده است که ارتباطات جهانی نقش های چندگانه ای ایفا می‌کنند. زیرا در عین حال که دیپلمات‌ها و مسئولان سیاست خارجی را مهار می‌کنند، فرصتها و مقدوراتی نیز برای پیشبرد مقاصدشان در اختیار آنان می گذارند. این محدودیتها و مقدورات هم در سیاستگذاری و هم در مراحل تعاملی سیاست خارجی ظاهر می‌شوند و تحولات چشمگیری بر رفتار رهبران سیاسی، مقامات رسمی، سفیران و روزنامه نگاران بر جای می گذارند. 

البته هیچ گاه نمی‌توان کاملا نتیجه گرفت که دولت‌ها هیچ نفوذی بر رسانه‌ها ندارند، دولت‌ها هنوز رسانه‌های مهم را کنترل می کنند، رسانه‌ هایی برای خود دارند و امکانات و فرصت های تاثیرگذاری بر رسانه‌ها را در اختیار دارند.
علاوه بر این رسانه‌ها مجبورند استقلال خود را کسب و حفظ کنند، زیرا این امر برای آنها عنصری کلیدی از اعتبارشان محسوب می‌شود.