​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

جنگ نرم، ارزش های انقلاب اسلامی و راهبردهای رسانه ای

متناسب با هجوم و تهديد نرم در حوزه ارزش‏ های انقلاب اسلامی، رسانه‌ها وظايف خطيری دارند و بايد سياست‌ها، راهبردها و راهكارهای موثری را درپيش گيرند كه به برخی از آنها اشاره مي‌شود:

 توجه و تمركز بر فلسفه ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبيين و ترويج چيستی و چرايی آنها؛

تبيين ارزش‌های انقلاب اسلامی و تأكيد بر منطقی، عقلانی و انسانی بودن آنها؛

 مقايسه تطبيقی ارزش‏ های انقلاب اسلامی برگرفته از مكتب شيعه با ارزش‏های حاكم قبل از آن؛

 تاكيد و برجسته كردن منطقی ارزش‏ های انقلاب اسلامی به ويژه در فيلم‏نامه‏ ها و آثار هنری؛

توليد برنامه‏ های رسانه‏ ای در حوزه شبهات مطرح در حوزه ارزش‏ های انقلاب اسلامی مثل دفاع مقدس و ايثار و شهادت؛

 بررسی ريشه‏ ها، عوامل و دلايل كم رنگ شدن ارزش‏ های انقلاب اسلامی در بين بخشی از نسل جوان؛

تلاش برای افزايش سطح آگاهی و بينش مردم نسبت به آثار مثبت عمل به ارزش‏ های انقلاب اسلامی خصوصا در حوزه سبك زندگی ايرانی ـ اسلامی؛

ايجاد بصيرت و افزايش سواد رسانه‏ ای و قدرت تجزيه و تحليل مخاطبان براي جلوگيری از تأثير القائات و شبهه افكنی دشمن؛

توجه و تاكيد بر تهاجم دشمن به وجوه تمدن‏ ساز و متمايز ارزش‏ های انقلاب اسلامی با ديگر گفتمان‏ های موجود و رقيب؛

 تببين مبانی عقلی و نقلی ارزش‏ های انقلاب اسلامی به ويژه در حوزه حاكميت دينی و ولايت فقيه؛

 بررسی و تحليل اهداف و رويكردها و آثار و پيامدهای عمل به ارزش‏ های انقلاب اسلامی؛

افشاگری درباره اهداف پيدا و پنهان دشمن در حمله به ارزش‌های انقلاب اسلامی و چرايی آن؛

بررسی مقايسه‌ای جنگ نرم دشمن و در رابطه با ارزش‌های كشور مورد تهاجم، شيوه‌ها و راه‌ها و همچنين تبعات و آثار آن؛

تلاش براي ابهام‌زدايی و شبهه‌زدايی از ذهن مخاطبان نخبه و توده در مسائل و موضوعات محل مناقشه.