​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک شیعه از نجف تا قم

رکود مکتب نجف در اثر شکل گیری تحولات جدید در تفکر سیاسی شیعه، مسائل سیاسی عراق و مهاجرت روحانیون از این کشور و همچنین همه گیر شدن مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی حول مرجعیت شیعی و ... باعث اوج گیری مکتب سیاسی قم شد. بدین ترتیب مکتب قم توانست با تکیه بر اندیشه سیاسی عالمان و اندیشمندان خود و عملیاتی شدن نظریه اصلی این مکتب تحت عنوان ولایت فقیه در ایران به مکتب غالب در میان کشورها و جوامع شیعی تبدیل شود.

کتاب حاضر از 5 بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
- تاریخچه و سیر تگوین اندیشه سیاسی تشیع
- مکاتب فقهی نجف و قم
- اندیشه سیاسی شیعه در ایران معاصر
- اندیشه سیاسی شیعیان سایر مناطق
- تاثیرپذیری اندیشه سیاسی شیعه از انقلاب اسلامی ایران