​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین و کاربردیترین شاخه‌های جغرافیای انسانی است. در نخستین برخورد با مباحث جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) توجه به این اصل شایان اهمیت است که این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن میگوید. جغرافیای سیاسی، جغرافیای برگرفته از سیاست است به عبارتی دیگر جغرافیای سیاسی نقش تصمیم‌گیریهای سیاسی را بر جغرافیا مطالعه میکند اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم‌گیریهای سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب میشود. بنابراین، بر اساس این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که اکثر جغرافیدانان سیاسی در ایران و جهان نیز مؤید آن هستند، مقیاس مطالعات علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا (روستا، شهر) تا بزرگترین واحدهای سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمانهای سیاسی بین‌المللی و قاره‌ها را در برمیگیرد. کتاب حاضر در دو بخش و هشت فصل به موضوعات پیرامون مطالب فوق می‌پردازد.

پیشگفتار
سپاس‌نامه
مقدمه
بخش اول: جغرافیای سیاسی
   فصل اول: جغرافیای سیاسی از چه میگوید؟ (مفاهیم پایدار)
   فصل دوم: مفاهیم پایدار یا مفاهیم جغرافیای سیاسی
   فصل سوم: ملت، هویت. ناسیونالیزم، منافع ملی، دموکراسی، مرکز و پیرامون
   فصل چهارم: حکومت، دولت، حاکمیت، ابزار ادامه حیات حکومت
بخش دوم: سیاست جغرافیایی
   فصل پنجم: ژئوپولیتیک از چه میگوید؟ (مفاهیم اعتباری)
   فصل ششم: «جهان» پدیده‌ای ژئوپولیتیک
   فصل هفتم: «منطقه» پدیده‌ای ژئوپولیتیک
   فصل هشتم: ژئوپولیتیک پست‌مدرن
ضمایم
   ضمیمه یک: هویت ایرانی
   ضمیمه دو: ژان گاتمن که بود و چگونه میاندیشید؟