​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

جغرافيا يا ژئوپليتيک IQ

نویسنده: یدالله کریمی پور استاد دانشگاه خوارزمی

اين مقاله مروري انتقادي بر مقاله «جغرافياي IQ»، نوشته جري گليد است که در شماره 36 مجله معتبر INTELLIGENCE انتشار يافته است. اما مخاطب اصلي اين نقد در واقع نظريه «IQ و ثروت ملل» از استادان برجسته دانشگاه هاي اولستر بريتانيا و تمپر فنلاند، دکتر لين و دکتر ون هانن است. اين نظريه که از آغاز سده بيست و يک، بيشتر از طريق دو کتاب پر فروش «IQ و ثروت ملل» و « IQ و نابرابري جهاني»، ميان محافل، احزاب و سازمان هاي راستگرا و راست ميانه اروپا، آمريکاي شمالي و حتي خاور دور پيشرفته رخنه کرده، بر آن است که نابرابري ملت ها از ديدگاه GDI ،GDP و ديگر شاخص هاي اقتصادي، برخاسته ازتفاوت ميانگين هاي بهره هوشي آنها است. از ديدگاه منتقد، نظريه هوش و ثروت ملل در عين حال که مشوقي تئوريک براي مديريت هاي سياسي جهان رو به توسعه براي نوسازي و بهسازي شاخص هاي کيفيت انساني و نيز شاخص هاي توسعه انساني به شمار مي رود، به اعتبار داده هاي آماري و نيز شيوه تحقيق و پژوهش، سست و کم مايه است. نويسندگان با غفلت از شيوه تحليل و رهيافت و رويکرد هاي کارساز ژئوپليتيکي و با تکيه ساده بر پراکنش جغرافيايي دو پديدار IQ و GDP، کوشيده اند تا نابرابري هاي پيچيده فضاهاي محيطي را تفسير کنند. همين غفلت، زمينه کژتابي برخي ديدگاه هاي لين و ون هانن شده است.


شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دریافت مقاله