​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپليتيك، يك بررسي فلسفي

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا

آنچه درباره ژئوپليتيك نوشته و يا گفته مي شود بيش از آن كه ماهيت، موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسي آن را مشخص كند بيشتر شامل عبارت هاي مبهم، ديدگاه هاي آميخته با اغراض سياسي، توصيف و تعبيرها، كلي گويي ها، اصطلاحات ربطي، جدل هاي ذهني، مونوگرافي هاي توصيفي و نظاير آن است كه اعتبار علمي ژئوپليتيك را مخدوش نموده و مانع از آن مي شود كه ژئوپليتيك بتواند از ثبات موضوعي، فلسفي و روش شناسي علمي برخوردار شود و بتواند به گزاره هاي كلي و جهان شمول نظير قوانين، حقايق مسلم و نظريه هاي علمي تبيين كننده دست يابد.
اين مقاله بر اساس تعاريف ارائه شده، بنياد فلسفي ژئوپليتيك را مورد توجه قرار مي دهد و به اين نكته مي پردازد كه ژئوپليتيك علي رغم ادبيات گفتماني و هويت اعتباري خود در يك قرن گذشته، قابليت برخورداري از مبناي فلسفي را دارا بوده و مي تواند با مسيريابي هدفمند از وضعيت نه چندان علمي كه دچار آن است خارج شود و به موقعيت يك رشته علمي و توليد كننده گزاره هاي كلي انتقال پيدا كند.

 

شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دریافت مقاله