​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

هويت يابي شيعيان و ژئوپليتيک نوين خاورميانه

نویسنده: عباس مصلی نژاد
جنبش هاي اجتماعي در زمره اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بر ژئوپليتيک منطقه اي خاورميانه محسوب مي شوند. چنين تحولاتي را مي توان در فرآيند دگرگوني هاي سياسي بهار 2011 مورد توجه قرار داد. در تحولات خاورميانه، شاهد تغييرات بنيادين در ساختار قدرت، فرآيند سياسي و همچنين شکل بندي هاي ژئوپليتيکي مي باشيم. در اين فرآيند، زمينه براي تغييرات ساختاري، جابجايي قدرت و گسترش بي ثباتي سياسي به وجود آمده است.
از جمله اين تغييرات مي توان به تغيير رهبران سياسي در کشورهاي مصر، تونس، ليبي و يمن، سرکوب انقلاب شيعيان عربستان و بحرين اشاره کرد. سوريه نيز در معرض دگرگوني هاي سياسي قرار گرفته است. آمريکا به عنوان قدرت جهاني تلاش دارد تا در قالب تحولات سياسي خاورميانه، ژئوپليتيک جديدي را در منطقه به وجود آورد. اين مقاله با روش تحليل محتوا و تکيه بر منابع کتابخانه اي درصدد تبيين تحولات اخير خاورميانه مي باشد. يافته هاي مقاله بيانگر هويت يابي شيعيان بر پايه سه محور «رشد فزاينده جمعيتي»، «مشاركت در قدرت» و «جغرافياي سياسي» مي باشد.

 

شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دریافت مقاله