​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي شرق (چين و هند)

نویسندگان: سید یحیی صفوی، حسین مهدیان

انرژي به عنوان يك متغير ژئوپليتيك، جايگاه ويژه اي را در بازي هاي قدرتي نظام جهان باز كرده و دسترسي به منابع انرژي براي تمامي سطوح سلسله مراتبي قدرت جهان، اهميتي استراتژيك پيدا كرده است. از اين روي، هر يك از بازيگران نظام جهاني به دنبال تعريفي قابل قبول از جايگاه امنيت انرژي خود در جهان مي باشند. در اين ميان ايران با واقع شدن در مركز بيضي استراتژيك انرژي جهان و با در دست داشتن دومين منابع نفت خام و گاز طبيعي جهان، از جايگاه مهمي در مباحث امنيت انرژي جهاني برخوردار مي باشد.
ايران براي بهره جستن از اين قابليت انرژي خود نيازمند داشتن شركاي استراتژيك انرژي مي باشد و براي نيل به اين هدف كشورهاي آسيايي خصوصا كشورهاي چين و هند با بازار تقاضاي رو به رشد براي انرژي تا آينده اي قابل پيش بيني در كنار جايگاه تاثير گذار اين كشورها در نظام جهاني، از اهميت ويژه اي برخوردارند. اين پژوهش بر آن است كه با روشي توصيفي و تحليلي به بررسي ارتباط ژئژپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي كشورهاي ياد شده بپردازد.

 

شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دریافت مقاله