​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

سياستگذاري راهبردي عربستان در روند گسترش ژئوپليتيک بحران خاورميانه

نویسندگان: عباس مصلی نژاد و علی صمدی


سياستگذاري راهبردي عربستان تابعي از نقش منطقه اي، ويژگي رهبران سياسي و جهت گيري ساختار نظام بين الملل است. نقش امنيتي عربستان در دوران ملک سلمان را ميتوان ادامه سياست قدرت براي کسب هژموني منطقه اي دانست. چنين رويکردي، ادامه الگوهاي رفتاري عربستان در دوران ملک عبدالله است. به قدرت رسيدن دونالد ترامپ و انعقاد قراردادهاي نظامي آمريکا با عربستان، نقش اين کشور در آينده امنيت منطقه اي را افزايش داده است. نقش منطقه اي عربستان بر اساس نشانه هايي همانند گسترش ژئوپليتيک بحران تعريف مي شود. چنين وضعيتي به منزله گذار از سياست موازنه منطقه اي ايالات متحده خواهد بود. ساختار نظام بين الملل در سالهاي پس از جنگ سرد با تحولات ژئوپليتيکي روبهرو شده است. واقعيت هاي تحول منطقه اي بيانگر آن است که ژئوپليتيک خاورميانه در چارچوب سياستهاي راهبردي عربستان بر اساس نقشيابي بازيگران و نيروهاي قدرتساز، آشوب ساز و منازعه آفرين ايجاد شده است. واقعيت هاي ژئوپليتيکي جديد نظام جهاني نشان مي دهد که خاورميانه مرکزيت جديدي براي گسترش منازعه و مديريت بحران هاي منطقه اي تلقي مي شود. پرسش اصلي مقاله آن است که «راهبرد عربستان در محيط امنيتي خاورميانه در دومين دهه قرن بيست ويکم بر اساس چه مولفه هايي شکل گرفته است؟» فرضيه مقاله به اين موضوع اشاره دارد که «عربستان از سازوکارهاي گسترش نظامي گري، تصاعد بحران و جنگ نيابتي در راستاي گسترش ژئوپليتيک بحران در خاورميانه بهره گرفته است». در تبيين اين مقاله از «رهيافت هويت ساختار» بهره گرفته مي شود. روششناسي مقاله مبتني بر «تحليل داده ها» و «تحليل محتوا» خواهد بود.

 

شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دانلود مقاله