​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازدارندگی

نویسندگان: محمد احدی، محمد شاه محمدی
 

با گسترش فضای سایبر و وابستگی روزافزون زیرساخت­های کشورها به این فضا و آسیب ­پذیری که آن‌ها در مقابل حملات سایبری دارند، برخورداری از یک طرح راهبردی دفاعی در این حوزه ضرورت می‌یابد و در چنین طرحی، بازدارندگی از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. پژوهشی حاضر که از نوع کاربردی – توسعه‌ای است، با استفاده از روش­های کمی و کیفی و روش دلفی جهت جمع‌آوری اطلاعات از نخبگان در حوزه سایبری و روش اکتشافی در مراجعه به اسناد و مدارک بهره­برداری شده است. حجم نمونه معادل حجم جامعه آماری یعنی 40 نفر از نخبگان و خبرگان بوده و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت هرچند بازدارندگی در حوزه سایبر متفاوت و پیچیده‌تر از بازدارندگی نظامی است اما با رعایت الزامات آن و بهره‌گیری از شیوه­های مناسب می‌توان به آن دست یافت و بدین‌ترتیب هزینه دفاع در این حوزه تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.

شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دریافت مقاله