​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

رسانه‌های جمعی و تئاتری شدن سیاست

نویسنده: لس بک و همکاران

مترجمان: مسعود زمانی مقدم، ایرج حق ندری

 

ابعاد فرهنگیِ سیاست به ‌همراه دیگر منابعی که کنشگران سیاسی به‌طور گسترده به آن وابسته‌اند (از جمله پول، ارتباطات عمومی، دسترسی به رسانه‌ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می‌کنند. آن‌هایی که به منابع رسانه‌ای دسترسی بیشتری دارند قادر به انجام کنش‌های مؤثرتری هستند که توجه سیاسی و اجتماعی را جلب می‌کند. بنابراین، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه‌ای برای آن‌هایی که از مرکز قدرت فاصله دارند فراهم می‌کند. این افراد و گروه‌ها می‌توانند مهارت‌های فرهنگی را توسعه دهند و از این مهارت‌ها در محیط فرهنگی بهره بگیرند. امروزه ابعاد فرهنگی سیاست بیش از پیش اهمیت یافته‌اند، پیشرفت‌های رسانه‌ای تمایز بین فضای عمومی و خصوصی را از بین برده است. چرخش زندگی خصوصی کنشگران سیاسی به مسائل شخصیتی، تأثیر بسیاری بر اقبال سیاسی‌شان داشته است. در نتیجه، کنشگران سیاسی ماهرانه رویدادهای سیاسی را به‌گونه‌ای نمایشی سازمان می‌دهند تا اقتدار مشروعشان را افزایش دهند. از این لحاظ، سیاست مانند تئاتر است و سیاست به‌گونه‌ای فزاینده و به‌واسطۀ رشد اهمیت رسانه های جمعی، در حال تئاتری‌شدن است.

 

شما می توانید این مقاله را از لینک روبرو دریافت کنید: دریافت مقاله