​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک چیست؟

عبارت ژئوپولتیک از «ژئو» به معنای زمین و «پلیتیک» به معنای سیاست تشکیل شده‌است. تعاریف متعددی از واژه ژئوپلیتیک از سوی علمای علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و جغرافیا صورت پذیرفته‌است. گاهی اوقات در بعضی تعاریف، ژئوپلیتیک معادل جغرافیای سیاسی خوانده شده‌است. اما اکثر دانشمندان ژئوپلیتیک قائل به جدایی حوزه‌های ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی هستند. دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی را بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر …
ادامه مطلب