​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپليتيك، يك بررسي فلسفي

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا آنچه درباره ژئوپليتيك نوشته و يا گفته مي شود بيش از آن كه ماهيت، موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسي آن را مشخص كند بيشتر شامل عبارت هاي مبهم، ديدگاه هاي آميخته با اغراض سياسي، توصيف و تعبيرها، كلي گويي ها، اصطلاحات ربطي، جدل هاي ذهني، مونوگرافي هاي توصيفي و نظاير آن است كه اعتبار علمي ژئوپليتيك را مخدوش نموده و مانع از آن مي …
ادامه مطلب