​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

جنگ نرم، ارزش های انقلاب اسلامی و راهبردهای رسانه ای

متناسب با هجوم و تهديد نرم در حوزه ارزش‏ های انقلاب اسلامی، رسانه‌ها وظايف خطيری دارند و بايد سياست‌ها، راهبردها و راهكارهای موثری را درپيش گيرند كه به برخی از آنها اشاره مي‌شود:  توجه و تمركز بر فلسفه ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبيين و ترويج چيستی و چرايی آنها؛ تبيين ارزش‌های انقلاب اسلامی و تأكيد بر منطقی، عقلانی و انسانی بودن آنها؛  مقايسه تطبيقی ارزش‏ های انقلاب اسلامی برگرفته از …
ادامه مطلب