​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

قلمرو سازي گفتماني در ژئوپليتيک

نویسندگان: افضلی رسول، بديعي ازنداهي مرجان، ذكي ياشار، كياني وحيد   قلمرو سازي در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک به عنوان يکي از مباحث پايه اي به شمار مي رود. قلمروسازي، يک ساختار سياسي انسان ساخت است که در پي تقسيم بندي فضا است. قلمرو سازي ذاتا سياسي و يا ماهيتا مشاجره آميز است و بدون تقسيم بي رحمانه فضا به بخش هاي جداگانه و تخصيص انحصاري فضا وجود نداشته است. از …
ادامه مطلب

ژئوپليتيك، يك بررسي فلسفي

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا آنچه درباره ژئوپليتيك نوشته و يا گفته مي شود بيش از آن كه ماهيت، موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسي آن را مشخص كند بيشتر شامل عبارت هاي مبهم، ديدگاه هاي آميخته با اغراض سياسي، توصيف و تعبيرها، كلي گويي ها، اصطلاحات ربطي، جدل هاي ذهني، مونوگرافي هاي توصيفي و نظاير آن است كه اعتبار علمي ژئوپليتيك را مخدوش نموده و مانع از آن مي …
ادامه مطلب

جغرافيا يا ژئوپليتيک IQ

نویسنده: یدالله کریمی پور استاد دانشگاه خوارزمی اين مقاله مروري انتقادي بر مقاله «جغرافياي IQ»، نوشته جري گليد است که در شماره 36 مجله معتبر INTELLIGENCE انتشار يافته است. اما مخاطب اصلي اين نقد در واقع نظريه «IQ و ثروت ملل» از استادان برجسته دانشگاه هاي اولستر بريتانيا و تمپر فنلاند، دکتر لين و دکتر ون هانن است. اين نظريه که از آغاز سده بيست و يک، بيشتر از طريق دو …
ادامه مطلب