​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

ژئوپليتيک درياي بالتيک و اهميت منطقه اي آن

نویسندگان: زهرا پیشگاهی فرد، حسین عرب   درياي بالتيک كه در شمار درياهاي بسته و نيم بسته طبقه بندي مي شود، که در شمال اروپا واقع شده است. اين دريا در دوران معاصر بويژه در قرن بيستم داراي اهميت ويژه ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد يکي از راههاي مهم دسترسي شوروي به آبهاي آزاد جهان بوده و همچنين بخش شمالي جبهه شماره يک استراتژيکي …
ادامه مطلب