​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

رسانه‌های جمعی و تئاتری شدن سیاست

نویسنده: لس بک و همکاران مترجمان: مسعود زمانی مقدم، ایرج حق ندری   ابعاد فرهنگیِ سیاست به ‌همراه دیگر منابعی که کنشگران سیاسی به‌طور گسترده به آن وابسته‌اند (از جمله پول، ارتباطات عمومی، دسترسی به رسانه‌ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می‌کنند. آن‌هایی که به منابع رسانه‌ای دسترسی بیشتری دارند قادر به انجام کنش‌های مؤثرتری هستند که توجه سیاسی و اجتماعی را جلب می‌کند. بنابراین، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه‌ای …
ادامه مطلب