​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین و کاربردیترین شاخه‌های جغرافیای انسانی است. در نخستین برخورد با مباحث جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) توجه به این اصل شایان اهمیت است که این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن میگوید. جغرافیای سیاسی، جغرافیای برگرفته از سیاست است به عبارتی دیگر جغرافیای سیاسی نقش تصمیم‌گیریهای سیاسی را بر جغرافیا مطالعه میکند اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم‌گیریهای …
ادامه مطلب

ژئوپلیتیک نظام جهانی

کتاب «ژئوپولیتیک نظام جهانی» مشخصات ظاهری کتاب نام کتاب: ژئوپولیتیک نظام جهانی نام اصلی کتاب به انگلیسی: Geopolitics of the World System/2002 نویسنده: Saul Bernard Cohen مترجم: عباس کاردان نشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران سال نشر و مشخصات ظاهری: ۱۳۸۷/ تهران، ۸۲۴ صفحه مشخصات محتوایی کتاب «ژئوپولیتیک» اصطلاحی است که تعریف آن، از زمان خلقش در سال ۱۸۹۹ توسط کیلن تاکنون، همیشه متفکران رشته …
ادامه مطلب

ژئوپلیتیک شیعه از نجف تا قم

رکود مکتب نجف در اثر شکل گیری تحولات جدید در تفکر سیاسی شیعه، مسائل سیاسی عراق و مهاجرت روحانیون از این کشور و همچنین همه گیر شدن مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی حول مرجعیت شیعی و ... باعث اوج گیری مکتب سیاسی قم شد. بدین ترتیب مکتب قم توانست با تکیه بر اندیشه سیاسی عالمان و اندیشمندان خود و عملیاتی شدن نظریه اصلی این مکتب تحت عنوان ولایت فقیه …
ادامه مطلب