​جهان چرخه ای از تکرار...​​​​​​​

​ژئوپلیتیک

طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازدارندگی

نویسندگان: محمد احدی، محمد شاه محمدی   با گسترش فضای سایبر و وابستگی روزافزون زیرساخت­های کشورها به این فضا و آسیب ­پذیری که آن‌ها در مقابل حملات سایبری دارند، برخورداری از یک طرح راهبردی دفاعی در این حوزه ضرورت می‌یابد و در چنین طرحی، بازدارندگی از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. پژوهشی حاضر که از نوع کاربردی – توسعه‌ای است، با استفاده از روش­های کمی و کیفی و روش دلفی …
ادامه مطلب

قلمرو سازي گفتماني در ژئوپليتيک

نویسندگان: افضلی رسول، بديعي ازنداهي مرجان، ذكي ياشار، كياني وحيد   قلمرو سازي در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک به عنوان يکي از مباحث پايه اي به شمار مي رود. قلمروسازي، يک ساختار سياسي انسان ساخت است که در پي تقسيم بندي فضا است. قلمرو سازي ذاتا سياسي و يا ماهيتا مشاجره آميز است و بدون تقسيم بي رحمانه فضا به بخش هاي جداگانه و تخصيص انحصاري فضا وجود نداشته است. از …
ادامه مطلب

تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران)

تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران) نویسندگان: مراد کاویانی راد - حسن مالداری   چکیده بخش عمده‌ای از راهبرد ملی کشورها، تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آن‌هاست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک درون‌مایه‌ای اقتصادی شد. از این‌رو، کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی با تحولات اقتصادی در مقیاس محلی، منطقه‌ای و جهانی است. این دگرگونی در روی­آوردن کشورها به منطقه‌گرایی و همگرایی منطقه‌ای که عموماً …
ادامه مطلب